EU LEGISLATION (English to Czech)

Slate™ Desktop exactly matched this customer’s quality four (4) times more often than Google NMT and reduced the remaining post-editing work 40%.

Engine Vital Signs
Google
NMT
Slate™ Desktop
SMT
words per MT segment2325
BLEU score44.1274.57
exact MT match (count)185819
exact MT match (percent)7.8%34.6%
words per exact MT match (count)616
filtered BLEU score (no exact MT matches)43.2167.32
segments requiring edit (count)2,1811,547
character edits per segment5344
total character edits115,59368,068
Slate™ Desktop’s three (3) longest exact MT matches
encs (translator and Slate™ Desktop)
Council Decision 2001/924/EC of 17 December 2001 extending the effects of the Decision establishing an exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting (‘Pericles’ programme) to the Member States which have not adopted the euro as the single currency (OJ L 339, 21.12.2001, p. 55).Rozhodnutí Rady 2001/924/ES ze dne 17. prosince 2001, kterým se rozšiřuje působnost rozhodnutí o akčním programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program „Pericles“) na členské státy, které nepřijaly euro jako jednotnou měnu (Úř. věst. L 339, 21.12.2001, s. 55).
The first working day following receipt of the request is […].This request, made by [name of the Member State concerned/name of the relevant contracting entity] [3], concerns [brief mention of the relevant sector or activity] in [that country/indicate the Member State concerned].Prvním pracovním dnem následujícím po obdržení žádosti je […].Tato žádost, kterou podal [název dotčeného členského státu/název příslušného zadavatele] [3], se týká [stručný popis příslušného odvětví nebo činnosti] v [této zemi/uveďte dotčený členský stát].
Commission Regulation (EC) No 391/2007 of 11 April 2007 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 861/2006 as regards the expenditure incurred by Member States in implementing the monitoring and control systems applicable to the Common Fisheries Policy (OJ L 97, 12.4.2007, p. 30).Nařízení Komise (ES) č. 391/2007 ze dne 11. dubna 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 861/2006, pokud jde o výdaje vzniklé členským státům při provádění monitorovacích a kontrolních systémů použitelných pro společnou rybářskou politiku (Úř. věst. L 97, 12.4.2007, s. 30).
Google’s three (3) longest exact MT matches
encs (translator and Google NMT)
This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Parties notify each other of the completion of the legal procedures necessary for this purpose.Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy si strany navzájem oznámí dokončení právních postupů nezbytných pro tento účel.
These Rules of Procedure may be amended by a decision of the Association Council in accordance with Article 408(1) of the Agreement.Tento jednací řád může být změněn rozhodnutím Rady přidružení v souladu s čl. 408 odst. 1 dohody.
The Netherlands has questioned the impact of possible aid on the internal market for clubs not playing football at European level.Nizozemsko zpochybnilo dopad možné podpory na vnitřní trh pro kluby, které nehrají fotbal na evropské úrovni.
Slate™ Desktop Engine Details
sourceen
targetcs
subject domainlegislation
estimated corpus size160,000
segments per representative set2,366
words per source segment27
words per target segment25