EU LEGISLATION (English to Gaelic)

Slate™ Desktop exactly matched this customer’s quality five (5) times more often than Google NMT and reduced the remaining post-editing work 31%.

Engine Vital Signs
Google
NMT
Slate™ Desktop
SMT
words per MT segment2930
BLEU score53.378.81
exact MT match (count)128735
exact MT match (percent)5.3%30.7%
words per exact MT match (count)718
filtered BLEU score (no exact MT matches)52.7974.47
segments requiring edit (count)2,2691,662
character edits per segment4542
total character edits102,10569,804
Slate™ Desktop’s three (3) longest exact MT matches
enga (translator and Slate™ Desktop)
42.—(1) A company shall not be formed and registered under the Companies Acts, 1963 to 1999, after the commencement of this section, unless it appears to the registrar of companies that the company, when registered, will carry on an activity in the State, being an activity that is mentioned in its memorandum.42.—(1) Ní dhéanfar cuideachta a fhoirmiú agus a chlárú faoi Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1999, tar éis thosach feidhme an ailt seo, mura rud é gur dealraitheach do chláraitheoir na gcuideachtaí go ndéanfaidh an chuideachta, ar í a chlárú, gníomhaíocht a sheoladh sa Stát, ar gníomhaíocht í a luaitear ina meabhrán.
(b) in a company that has control of a service company, where the company is under the control of a person or persons referred to in subparagraph (2)(a)(i) as it applies to a service company.(b) i gcuideachta a bhfuil rialú aici ar chuideachta sheirbhíse, i gcás go bhfuil an chuideachta faoi rialú duine nó daoine dá dtagraítear i bhfomhír (2)(a)(i) mar atá feidhm aici maidir le cuideachta sheirbhíse.
(a) Number of persons actually at work or on holidays or on sick leave with pay during the pay week ended 15 September, 1979 or nearest representative date, distinguishing the following categories and showing numbers of males and females separately(a) An líon daoine a bhí iarbhír ag obair nó ar laethanta saoire nó ar saoire bhreoiteachta ar a bpá i rith na seachtaine pá dár chríoch 15 Meán Fómhair, 1979, nó an dáta ionadaitheach is gaire dó sin, ag idirdhealú idir na haicmí seo a leanas agus ag taispeáint líon na bhfireannach agus na mbaineannach ar leithligh
Google’s three (3) longest exact MT matches
enga (translator and Google NMT)
Amendment of Part 8 (annual payments, charges and interest) of Principal Act.Leasú ar Chuid 8 (íocaíochtaí bliantúla, muirir agus ús) den Phríomh-Acht.
(h) by the substitution of the following section for section 22(h) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 22
(b) in subsection (7)(b) i bhfo-alt (7)
Slate™ Desktop Engine Details
sourceen
targetga
subject domainlegislation
estimated corpus size1,500,000
segments per representative set2,397
words per source segment29
words per target segment31