MEDICAL (English to Polish)

Slate™ Desktop exactly matched this customer’s quality five (5) times more often than Google NMT and reduced the remaining post-editing work 35%.

Engine Vital Signs
Google
NMT
Slate™ Desktop
SMT
words per MT segment1516
BLEU score29.8664.05
exact MT match (count)109563
exact MT match (percent)4.7%24.0%
words per exact MT match (count)413
filtered BLEU score (no exact MT matches)29.3355.89
segments requiring edit (count)2,2351,781
character edits per segment4738
total character edits105,04567,678
Slate™ Desktop’s three (3) longest exact MT matches
enpl (translator and Slate™ Desktop)
Handling, storage, cleaning and sterilization of this instrument as well as other factors relating to the patient, diagnosis, treatment, surgical procedures, and other matters beyond BSC’s control directly affect the instrument and the results obtained from its use.Obsługa, przechowywanie, czyszczenie i sterylizacja tego instrumentu, jak również inne czynniki dotyczące pacjenta, diagnozy, leczenia, procedur operacyjnych oraz inne kwestie niepodlegające kontroli firmy BSC mają bezpośredni wpływ na instrument i efekty jego stosowania.
Other potential adverse reactions that may result from the improper use of this device include, but are not limited to, air embolism, hematoma at the puncture site, infection, vessel dissection, vessel perforation, vessel spasm, hemorrhage and vascular thrombosis.Do innych możliwych działań niepożądanych związanych z nieprawidłowym zastosowaniem urządzenia należą między innymi: zator powietrzny, krwiak w miejscu nakłucia, zakażenie, rozwarstwienie naczynia, perforacja naczynia, skurcz naczynia, krwotok i zakrzepica naczyń.
Reuse, reprocessing or resterilization may also create a risk of contamination of the device and/or cause patient infection or cross-infection, including, but not limited to, the transmission of infectious disease(s) from one patient to another.Ponowne wykorzystanie lub przetworzenie bądź resterylizacja mogą również powodować ryzyko zanieczyszczenia urządzenia i/lub spowodować zakażenie lub zakażenie krzyżowe u pacjenta, w tym m.in. transmisję choroby zakaźnej (chorób zakaźnych) pomiędzy pacjentami.
Google’s three (3) longest exact MT matches
enpl (translator and Google NMT)
Endoscope (if desired)Endoskop (w razie potrzeby)
Polypropylene MeshSiatka polipropylenowa
Camera ConnectorZłącze kamery
Slate™ Desktop Engine Details
sourceen
targetpl
subject domainmedical
estimated corpus size90,000
segments per representative set2,344
words per source segment17
words per target segment16