LEGAL (Swedish to English)

Slate™ Desktop exactly matched this customer’s quality eight (8) times more often than Google NMT and reduced the remaining post-editing work 48%.

Engine Vital Signs
Google
NMT
Slate™ Desktop
SMT
words per MT segment1718
BLEU score35.3874.86
exact MT match (count)98787
exact MT match (percent)4.2%33.7%
words per exact MT match (count)413
filtered BLEU score (no exact MT matches)35.0267.18
segments requiring edit (count)2,2381,549
character edits per segment3627
total character edits80,56841,823
Slate™ Desktop’s three (3) longest exact MT matches
sven (translator and Slate™ Desktop)
Denna TSD (teknisk specifikation för driftskompatibilitet) beskriver hur ett visst delsystem ska vara beskaffat för att uppfylla de väsentliga kraven och säkerställa driftskompatibilitet inom unionens järnvägssystem, så som beskrivs i artikel 1 i direktiv 2008/57/EG.This technical specification for interoperability (TSI) is a specification by which a particular subsystem is addressed in order to meet the essential requirements and ensure the interoperability of the Union’s rail system as described in Article 1 of Directive 2008/57/EC.
Ett sådant utförande ställer dock höga krav på utförande och detaljutformning (inkl. brandgasventilationen) och därmed kan en robustare lösning vara att delar av skyddsnivån fördelas till exempelvis brandskyddande sprutbetong, och andra delar fördelas till inklädnad/undertak.However such a specification puts high demands on the specification and components (incl. fire gas ventilation) and as such, a more robust solution can be to allocate parts of the protection level specification to e.g. fire resistant injected concrete and allocate other parts to the cladding/ceiling.
Revisionerna skall utföras minst en gång per år och minst en revision skall utföras under pågående arbete (tillverkning, montering eller installation) inom ramen för det delsystem som är föremål för EG-kontrollförfarandet i punkt 6.The frequency of the audits shall be at least once a year, with at least one audit during the time period of performing relevant activities (manufacture, assembling or installation) for the subsystem being the subject of the EC verification procedure mentioned under point 6.
Google’s three (3) longest exact MT matches
sven (translator and Google NMT)
Scenariospecifika antaganden för utvalda scenarier belyses i Tabell A-3.Scenario-specific assumptions for selected scenarios are illustrated in Table A-3.
Noteringar från tidigare möten i kursiv text.Notes from previous meetings in italics.
Föraren har full kontroll över fordonet.The driver has full control of the vehicle.
Slate™ Desktop Engine Details
sourcesv
targeten
subject domaincontract
estimated corpus size80,000
segments per representative set2,336
words per source segment14
words per target segment18